Zdobądź od 500 do nawet 5000 zł na realizację projektu społecznego!

Get from 500 to even 5000 PLN for a social project!

Отримай від 500 і навіть до 5000 злотих на реалізацію соціального проєкту!

[PL] Miejski Aktywator Młodzieżowy

Miejski Aktywator Młodzieżowy (MAM) to program mikrograntów na działania społeczne i obywatelskie dla nieformalnych grup młodzieżowych (osób w wieku 10-30 lat). Projekt jest realizowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 i jest w całości finansowany ze środków budżetu Miasta Lublin.

W programie można otrzymać granty w wysokości: 500, 1000, 2000, a nawet 5000 zł. Dofinansowanie otrzyma 20 projektów.

Oprócz finansowania zapewniamy wsparcie logistyczne i finansowe przy realizacji projektów. Podczas naboru odbędą się spotkania informacyjne i warsztaty pozwalające na opracowanie pomysłu i dobre napisanie wniosku. A w czasie realizacji projektów przeprowadzimy dodatkowe szkolenia z diagnozy potrzeb, zarządzania projektem i ewaluacji.

Harmonogram

08.05 do 02.06.2023 – nabór projektów w ramach Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego

13-14.05.2023 – Lublin Jams cz.1 – warsztaty tworzenia projektów społecznych [ZAPISY]

16.05.2023 g. 17:00-19:00 – spotkanie informacyjne nt. MAM w Ratuszu

23.05.2023 g. 17:00 – 19:00 – webinar informacyjny dotyczący MAM

27-28.05.2023 – Lublin Jams cz. 2 – warsztaty tworzenia projektów społecznych

29.05.2023 – Maraton pisania wniosków MAM 

15.06.2023 – ogłoszenie wyników

od 15.06.2023 do 01.07.2023 – przeprowadzenie cyklu szkoleń dla grup nieformalnych, których projekty zostały wybrane do dofinansowania

od 01.07 do 15.11.2023 – realizacja projektów  

do 25.11.2023 – ostateczny termin przekazania sprawozdania ze zrealizowanego projektu 

30.11.2023 – spotkanie podsumowujące projekt

W jakim terminie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane od 01.07 do 15.11.2023 roku

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach MAM?

W ramach Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego mogą być realizowane projekty o tematyce społecznej i obywatelskiej, których pomysłodawcami są osoby w wieku od 10 do 30 lat, uczące się, studiujące, mieszkające lub pracujące w Lublinie.

Projekt społeczny cechuje się przede wszystkim tym, że jego celem jest wprowadzenie konkretnej zmiany w otoczeniu. Projekty społeczne realizuje się z ludźmi, zakładają one współpracę i zaangażowanie.

Projekt obywatelski nastawiony jest na zwiększenia zaangażowania ludzi w życie publiczne i sprawy obywatelskie.

Kto może złożyć wniosek?

Projekty w ramach programu mogą składać nieformalne grupy młodzieży w wieku od 10 do 30 lat (minimum 3 osoby) składające się z osób mieszkających, uczących się, studiujących bądź pracujących na terenie Lublina.

[ENG] City Youth Activator

City Youth Activator is a programme of micro-grants for social and civil activities for informal youth groups (age from 10 to 30). The project is implemented as part of the Lublin 2023 European Youth Capital celebrations and is entirely funded by the budget of the City of Lublin.

The programme offers grants of: PLN 500, 1000, 2000 and even 5000. Twenty projects will receive funding.

Apart from funding we provide logistic and financial support for the implementation of projects. During the enrolment trainings and informational meetings allowing the development of an idea and writing a proposal will be held. As the projects are implemented, we will provide additional training in needs diagnosis, project management and evaluation.

 

Schedule

08.05 to 02.06.2023 – enrolment for projects within the Urban Youth Activator

13.05.2023 – Lublin Jams part 1 – trainings on creation of social projects [REGISTRATION].

16.05.2023  17.00-19.00 o’clock – informational meeting on Urban Youth Activator in the City Hall

23.05.2023 17.00 – 19.00 o’clock- informational webinar on Urban Youth Activator

27-28.05.2023 – Lublin Jams part 2 – trainings on creation of social projects

29.05.2023 – Urban Youth Activator application writing marathon 

15.06.2023 – announcement of the results

from 15.06.2023 to 01.07.2023 – conducting a series of trainings for informal groups whose projects have been selected for funding. 

from 01.07. to 15.11.2023 – implementation of projects  

to 25.11.2023 – deadline for submitting the report on the implemented project 

30.11.2023 – closing meeting of the project

 

When can projects be implemented?

Projects can be implemented from 01.07 to 15.11.2023

 

What projects can be carried out under the Urban Youth Activator?

The Urban Youth Activator is open to projects on social and civic themes, the originators of which are people aged between 10 and 30 studying, living or working in Lublin.

A social project is characterised primarily by its aim to bring about a substantial change in the environment. Social projects are carried out with people. They establish cooperation and involvement.

A civic project aims to increase people’s involvement in public life and civic matters.

 

Who can apply?

Projects under the programme can be submitted by informal groups of young people aged between 10 and 30 (minimum of three people) consisting of people living, studying, studying or working in the Lublin area.

[UA] Міський Активатор Молоді

Міський Активатор Молоді (МАM) – це програма мікрогрантів на соціальну та громадську діяльність для неформальних молодіжних груп ( молоді віком від 10 до 30 років). Проект  реалізується в рамках заходів Європейської Столиці Молоді Люблін 2023, і повністю фінансується з бюджету міста Люблін.

Програма пропонує гранти у розмірі 500, 1000, 2000 і навіть 5000 злотих. Двадцять проектів отримають фінансування.

Окрім фінансування, ми надаємо матеріально-технічне забезпечення та фінансову підтримку для реалізації проектів. Під час прийому проектів відбудуться інформаційні зустрічі та майстер-класи, які допоможуть розробити ідею та правильно написати заявку. А під час реалізації проектів ми проведемо додаткове тренінги з аналізу потреб, управління проектами та їх оцінки.

 

План діяльності

08.05 – 02.06.2023 – прийом проектів в рамках Міського Молодіжного Активатора

13-14.05.2023 – Lublin Jams ч. 1 – Майстер-клас зі створення громадських проектів

16.05.2023 17.00-19.00 – інформаційна зустріч про ММА у Ратуші

23.05.2023 17:00 – 19:00 – інформаційний вебінар про ММА

27-28.05.2023  –  Lublin Jams ч. 2 – майстер-класи зі створення соціальних проектів

29.05.2023 – марафон з написання заявок на ММА 

15.06.2023 – оголошення результатів

5.06.2023 – 01.07.2023 – проведення серії тренінгів для неформальних груп, проекти яких були відібрані для фінансування. 

01.07 – 15.11.2023 – реалізація проектів  

до 25.11.2023 – дедлайн подання звіту про реалізований проект 

30.11.2023 – підсумкова зустріч проекту

 

Коли мають бути реалізовані проекти?

Проекти мають бути реалізовані в період з 01.07 по 15.11.2023 р.

 

Які проекти можуть бути реалізовані в рамках МАM?

Міський Активатор Молодіжний відкритий для проектів на соціальну та громадянську тематику, авторами яких є особи віком від 10 до 30 років, які навчаються, стажуються, живуть або працюють у Любліні.

Соціальний проект характеризується, перш за все, тим, що він спрямований на конкретні зміни в навколишньому середовищі. Соціальні проекти реалізуються з людьми, вони передбачають співпрацю та залучення.

Громадський проект спрямований на підвищення рівня залученості людей до суспільного життя та громадських справ.

 

Хто може подати заявку?

Проекти в рамках програми можуть подавати неформальні молодіжні групи віком від 10 до 30 років (мінімум 3 особи), що складаються з людей, які живуть, навчаються або працюють у Люблінському регіоні.