Młodzieżowy Budżet Obywatelski - zasady

 

Młodzieżowy Budżet Obywatelski

Zasady

 

 

Cel główny:

 

Celem Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jest wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży Lublina, realizowanych na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim.

 

Realizacja projektów:

 1. W jakim terminie mogą być realizowane projekty?

  Projekty mogą być realizowane od dnia 24 czerwca do dnia 30 listopada 2019 r

 1. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego?

  W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty przyczyniające się do osiągnięcia celu głównego. Szczególnie preferowane będą projekty odwołujące się do rekomendacji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin wypracowanych w ramach projektu Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży dostępne na stronie: www.mbo.teatrikon.pl

 1. Jakie projekty nie mogą być realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego?

  1. W ramach MBO nie mogą być realizowane projekty o charakterze inwestycyjnym, prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów.

  2. Działania niekwalifikowane:

   1. działanie zakładające spożywanie alkoholu,

   2. działanie mogące zagrażać życiu i zdrowiu uczestników,

   3. działanie propagujące dyskryminację, nietolerancję i mowę nienawiści,

   4. działalność komercyjna

 

 

 1. Wysokość dofinansowania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

   

  1. Przewiduje się 3 progi maksymalnego dofinansowanie projektów:

   1. małe granty – do 1.000,00 zł,

   2. średnie granty – do 3.000,00 zł

   3. duże granty – do 5.000,00 zł.

  2. W edycji rocznej z puli przeznaczonej na małe i średnie granty 30% środków zostanie przyznanych na realizację projektów dla dzieci (uczniowie i uczennice szkół podstawowych), 35% na projekty dla młodzieży (uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych) i 35% na projekty dla studentów i studentek.

  3. W jednym roku zostanie przyznanych maksymalnie 5 dużych grantów – 1 dla dzieci w wieku szkolnym (szkół podstawowych), 2 dla młodzieży (uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych), 2 dla studentów i studentek.

  4. Jeśli pula środków przeznaczona dla danej grupy wiekowej i/lub dla danej wielkości grantu nie zostanie wykorzystana, zostanie przesunięta do innej kategorii.

    

 2. Zakres działań projektodawcy:

   

  1. Projektodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za Projekt, która będzie pozostawać w stałym kontakcie z przedstawicielami Fundacji we wszelkich kwestiach dotyczących Projektu przed rozpoczęciem realizacji Projektu, w czasie trwania Projektu, a także  – jeśli będą wymagały tego osobne ustalenia – w okresie po zakończeniu Projektu.

  2. Projektodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Fundacji o postępie realizacji Projektu oraz o wszystkich zmianach dotyczących Projektu, jakie mogą powstać w trakcie jego realizacji.

  3. Zatwierdzony na podstawie porozumienia kształt Projektu jest wiążący. Dopuszcza się wprowadzanie zmian w projekcie pod warunkiem, że nie zmieniają one zasadniczo istoty projektu i zostaną zaakceptowane przez Fundację.

  4. Projektodawca ma obowiązek każdorazowo okazywać Fundacji do akceptacji ostateczny projekt identyfikacji wizualnej materiałów promocyjnych Projektu.

  5. Przesłanie pliku do akceptacji powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed planowanym drukiem lub emisją w Internecie.

  6. Projektodawca we wszystkich materiałach promocyjnych (zarówno drukowanych jak i tych zamieszczanych w Internecie), a także materiałach filmowych, w tym również reportażach z realizacji Projektu lub innych materiałach audio-video powstałych w ramach Programu, winien każdorazowo umieszczać stosowną belkę, zawierającą logotypy: Lublin Miasto Inspiracji a także logotyp Fundacji wraz z dopiskiem: „Projekt realizowany ze środków Miasta Lublin”

  7. We wszystkich materiałach zawierających dźwięk, w tym również reportażach z realizacji projektu lub innych materiałach audio-video powstałych w ramach programu, należy w czołówce umieścić informację słowną: Projekt realizowany ze środków Miasta Lublin, w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, którego Operatorem jest Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - “Teatrikon”

  8. Projektodawca zgadza się na rejestrację przebiegu Projektu (foto, audio, video) przez osoby upoważnione przez Fundację, a także dowolne i nieograniczone wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów do celów promocyjnych i organizacyjnych “Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego” i Fundacji.

  9. Projektodawca jest zobowiązany dostarczyć Fundacji przygotowane według wzoru sprawozdanie z działań prowadzonych w ramach “Młodzieżowego Budżetu Obywatelskieg" w 2019 roku  – Załącznik nr 4 oraz dokumentację fotograficzną lub wideo z przebiegu Projektu realizowanego w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w wersji papierowej na adres: Fundacja Teatrikon, ul. Rynek 2/31C, 20-112 Lublin, oraz w wersji edytowalnej wersji na adres mailowy operatora w ciągu 14 dni od zakończenia Projektu, ze stosowną nieograniczoną zgodą do ich wykorzystywania.

  10. Projektodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku ze zorganizowanym przez niego Projektem na zasadach ogólnych.

  11. Fundacja dopuszcza finansowanie Projektu przez Projektodawcę z innych źródeł niż środki z MBO po uzyskaniu zgody Fundacji. W przypadku braku zgody Fundacji, Fundacja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Porozumienia z Projektodawcą i do usunięcia Projektu z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku.

  12. Projektodawca zobowiązuje się nie występować o środki finansowe pozostające w dyspozycji Gminy Lublin na dofinansowanie działań będących przedmiotem wsparcia udzielanego na podstawie niniejszego regulaminu.

 

Zasady i tryb składania propozycji projektów do realizacji:

 1. Nabór:

   

  1. Nabór Ofert współpracy w 2019 roku odbędzie się w dniach od 27 maja do 14 czerwca 2019 r.

  2. Fundacja zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego naboru Ofert współpracy w zależności od aktualnych możliwości finansowych.

  3. Wypełnione i podpisane przez Projektodawcę dokumenty aplikacyjne, zawierające propozycję realizacji projektu, których wzór stanowi Załącznik nr 1 – Oferta Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,  Lista poparcia - wzór załączniki nr 2, należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Młodzieżowy Budżet Obywatelskie 2019” i nazwą podmiotu składającego do siedziby Fundacji: Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - “Teatrikon” , do dnia 14 czerwca 2019 r., do godziny 15:00. Dopuszcza się przesłanie skanu podpisanych odręcznie dokumentów na adres poczty elektronicznej Fundacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednocześnie prosimy o wysłanie edytowalnej wersji Oferty współpracy na adres mailowy Fundacji.

  4. Za datę i godzinę złożenia Oferty współpracy uważa się datę i godzinę jej złożenia w siedzibie Fundacji lub datę i godzinę wpływu na skrzynkę odbiorczą ww. poczty elektronicznej.

  5. Dokumenty aplikacyjne zawierające propozycje realizacji projektów wnoszone bez zachowania wymogów, o których mowa w pkt. 3 i 4 Zasad współpracy, będą pozostawione przez Operatora bez rozpoznania.

  6. Nadesłanie Oferty współpracy nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

 1. Kto może złożyć wniosek?

   

  1. Propozycje realizacji projektów w ramach Programu mogą składać nieformalne grupy dzieci i/lub młodzieży (minimum 3 osoby), które stanowią:

   1. uczniowie i uczennice lubelskich szkół publicznych i niepublicznych od 1 klasy szkoły podstawowej oraz/lub studenci i studentki lubelskich szkół wyższych i uczelni do ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

   2. w imieniu dzieci i młodzieży niepełnoletniej wniosek składa pełnoletni przedstawiciel.

 

  1. Do projektu musi być dołączona lista podpisów osób popierających projekt, zawierająca podpisy co najmniej:

   1. 15  osób w przypadku małych grantów,

   2. 30  osób w przypadku średnich grantów,

   3. 50  osób w przypadku dużych grantów.

  2. Wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2

 1. Co może zostać sfinansowane w ramach projektu?

   

  1. Wydatki proponowane przez Projektodawcę, związane z realizacją Projektu muszą być:

   1. niezbędne do realizacji Projektu;

   2. efektywne i racjonalne;

   3. poniesione w terminie wskazanym w niniejszych Zasadach współpracy, tj. od dnia podpisania Porozumienia do dnia 30 listopada 2019 r. (wydatki poniesione przez Projektodawcę poza wskazanym terminem nie będą uwzględniane);

   4. prawidłowo udokumentowane;

   5. określone w zaakceptowanym przez Fundację budżecie Projektu.

  2. Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

   1. honoraria za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia dla obsługi technicznej, instruktorów prowadzących warsztaty, twórców, artystów, konferansjerów, animatorów,

   2. zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu;

   3. koszty wynajmu przestrzeni na potrzeby realizacji Projektu;

   4. wynajem infrastruktury technicznej wraz z obsługą na potrzeby realizacji Projektu;

   5. koszty promocji Projektu;

   6. koszty transportu materiałów i sprzętu (brak możliwości rozliczenia faktur za benzynę).

  3. Koszty związane z koordynacją działań w ramach realizowanych projektów nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.

 1. Czego nie można finansować  w ramach projektu?

   

  1. Projektodawca nie może uwzględnić w budżecie wydatków inwestycyjnych, prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów. Koszty te będą uznane za niekwalifikowane.

  2. W ramach Programu w szczególności nie mogą być finansowane zadania o charakterzem komercyjnym, politycznym oraz wyznaniowym.

Ocena projektów:

 1. Kto dokonuje oceny projektów?

   

  1. W celu oceny nadesłanych Ofert współpracy Fundacja powoła Zespół ds. oceny projektów, w skład którego będą wchodzić:

   1. przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

   2. dwóch przedstawicieli Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina

   3. Pełnomocnik Prezydenta ds. Dzieci i Młodzieży Lublina,

   4. przedstawiciel Organizacji pozarządowej działającej na rzecz młodzieży

  2. Zespół ds. oceny projektów dokonuje oceny Ofert współpracy pod względem merytorycznym  i formalnym.

    

 2. Ocena formalna

   

  1. Ocena pod względem formalnym złożonych propozycji obejmuje analizę następujących pozycji (TAK/NIE)

   1. Wnioskodawcą jest nieformalna grupa dzieci i/lub młodzieży.

   2. Do wniosku została załączona wymagana lista osób popierających wniosek

   3. Wnioskodawcy spełniają kryterium wiekowe

   4. Wniosek zawiera wszystkie wymagane elementy

   5. Wniosek nie zakłada realizacji działań niekwalifikowanych

   6. W przypadku dużych grantów wniosek jest zgodny  z przynajmniej jedną rekomendacją Młodzieżowej Rady Miasta Lublin (patrz ocena merytoryczna)

  2. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny formalnej jest uzyskanie odpowiedzi „tak” we wszystkich punktach

    

 3. Ocena merytoryczna

   

  1. Przy ocenie merytorycznej bierze się pod uwagę następujące kwestie:

   1. Projekt odpowiada na zidentyfikowane przez wnioskodawcę potrzeby dzieci i/lub młodzież - od 0 do 5 pkt.

   2. Projekt służy nie tylko grupie inicjatorów, ale przyczynia się do poprawy sytuacji większej grupy młodych osób - od 0 do 5 pkt

   3. Wykazane są efekty projektu dla młodych ludzi - od 0 do 3 pkt

   4. Projekt będzie promowany przez wnioskodawcę - od 0-3 pkt

   5. Zgodność z rekomendacjami Młodzieżowej Rady Miasta Lublin opracowanymi w ramach projektu Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży (dostępnymi: www.mbo.teatrikon.pl) Duży grant obowiązkowo powinnien być zgodny przynajmniej z jedną z poniższych rekomendacji:

    1. Doradztwo zawodowo (od 0 do 2 pkt)  - rozumiane jako promocja doradztwa zawodowego w środowisku szkolnym i studenckim.

    2. Aktywność młodzieży (od 0 do 2 pkt) - rozumiana jako działania ukierunkowane na zwiększenie zaangażowania młodych osób w działalność społeczną.

    3. Samorządy Uczniowskie i Studenckie  (od 0 do 2 pkt) - rozumiana jako działania ukierunkowane na wsparcie, rozwój i promocję samorządów uczniowskich i/lub studenckich.

   6. Profil uczestników i wnioskodawców - 0 -2 pkt.

     1. Udział dzieci i/ lub młodzieży w mniejszymi szansami 0-1

     2. Równowaga płci - będą promowane projekty angażujące zarówno kobiety jak i mężczyzn 0-1

 1. Zasady wyboru projektu:

   

  1. W ocenie merytorycznej wniosek może uzyskać maksymalnie 24 pkt.

  2. Minimalna liczba punktów wymagana, żeby uzyskać dofinansowanie:

   1. małe granty - 50% - 12 pkt

   2. średnie granty - 60% - 14 pkt

   3. duże granty - 70% - 17 pkt

  3. Po ocenie projektów przez komisję konkursową układana jest ostateczna lista ( w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów). Projekty zostaną dofinansowane do wysokości posiadanych środków.

  4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja.

    

 2. Zakończenie oceny i publikacja wyników:

   

  1. Fundacja zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag w wybranym do realizacji Projekcie w uzgodnieniu z Projektodawcą.

  2. Projektodawcom, którzy nie zostaną zakwalifikowani do Programu, nie przysługuje prawo do odwołania.

  3. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 21 czerwca 2019 r. Po tym terminie lista Ofert zakwalifikowanych do Programu zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora: www.mbo.teatrikon.pl

  4. W przypadku nadesłania dużej ilości Projektów, Fundacja zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wyboru. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji.

  5. Po wybraniu Projektu, Fundacja i Projektodawca zobowiązani są zawrzeć odrębne porozumienie, szczegółowo regulujące zasady współpracy. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 3.

Dane osobowe:

 1. W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych Fundacja zobowiązują się do przestrzegania i realizacji celów określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119).

 2. Administratorami danych osobowych jest Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - “Teatrikon”

 3. Fundacja będzie wykorzystywać dane osobowe Projektodawców w celu:

  1. dokonywania analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne związane z wdrażaniem i ewaluacją Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

  2. promocji Młodzieżowego Programu Obywatelskiego, w tym do opracowywania materiałów i publikacji oraz umieszczania ich na stronie internetowej Programu.

  3. oceny Ofert współpracy pod względem merytorycznym i formalnym w ramach Zespołu  oceny projektów w składzie określonym w pkt. 18 Zasad współpracy;

  4. ogłoszenia wyników naboru ofert współpracy na stronie internetowej Fundacji

  5. zawarcia i realizacji umowy – załącznik nr 3

  6. promocji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

  7. innych celach, do których Fundacja jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

    

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, której wzór określono w Załączniku nr 5 do Zasad współpracy

Postanowienia końcowe:

Złożenie formularza zgłoszeniowego przez Projektodawcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad współpracy.